Well­Ana­ly­se® HUMAN, DOG, HORSE

VERDERE ONTWIKKELING VAN DE BEKENDE OBERON-TECHNOLOGIE!

Well­Ana­ly­se ® de voordelen

Well­Ana­ly­se ® is een jong en inno­va­tief bedri­jf met vele jaren erva­ring in de gezond­heids­zorg en medi­sche tech­no­lo­gie (ver­de­re ont­wik­ke­ling van de OBE­RON-tech­no­lo­gie). We rich­ten ons op het behoud van de gezond­heid. Wij bege­lei­den en onder­steu­nen u per­so­on­lijk en lei­den u naar een weder­zijds suc­ces. We zien klant­te­v­re­den­heid als de sleu­tel tot weder­zijds succes.

Onze diens­ten

Ons bedri­jf heeft veel erva­ring – van­af 1998- in de ont­wik­ke­ling en mar­ke­ting van zowel klas­sie­ke medi­sche tech­no­lo­gie (denk hier­bij aan echo­gra­fie, echo­gra­fie-geas­sis­teer­de wond­be­han­de­ling, elek­tro­che­mi­sche, appa­ra­ten voor kou­de plas­ma coagu­la­tie bij neu­ro-lever en long­chir­ur­gie) als ook in de ont­wik­ke­ling van niet-line­ai­re ana­ly­se sys­te­men (zoals Obe­ron en ande­re bio­re­so­nan­tie­sys­te­men) in de natu­ur­ge­nees­kun­de, dier­ge­nees­kun­de, psy­cho­lo­gie, infor­ma­ti­ca, ener­gie­ge­nees­kun­de en radionica.

Focus van onze activiteit:

 • Ont­wik­ke­ling ‑doo­ront­wik­kelen- van hard­ware voor niet-line­ai­re sys­te­men (zoals Oberon-diagnostiek)
 • Bio­re­so­nan­tie­sys­te­men voor dia­gnos­tiek en therapie
 • Ont­wik­ke­ling van soft­ware voor niet-line­ai­re sys­te­men (inclu­sief Obe­ron Pathi­fin­der System)
 • Ont­wik­ke­lin­gen in vete­ri­n­aire soft­ware (EAVET HORSE)
 • Ont­wik­ke­ling van data­ba­ses voor niet-line­ai­re sys­te­men (Hun­ter-sys­teem)
 • Ont­wik­ke­ling van ver­schil­len­de modu­les voor niet-line­ai­re sys­te­men in de natu­ur­ge­nees­kun­de en diergeneeskunde
 • Trai­ning op het gebied van bio­re­so­nan­tie­dia­gnos­tiek en niet-line­ai­re diagnostiek

Well­Ana­ly­se ® Ken­mer­ken van de software

 •     Ver­de­re ont­wik­ke­ling van de beken­de Obe­ron- en Hun­ter-tech­no­lo­gie (niet-line­air systeem)
 •     sta­te-of-the-art soft­ware met nieu­we com­po­nen­ten waar­mee we ont­wik­ke­lin­gen in alle richt­in­gen kun­nen uitbreiden
 •     auto­ma­ti­sche aan­pas­sing van gra­fi­sche ele­men­ten aan de scherm­re­so­lu­tie van elke computer
 •     tijd­li­cen­ties voor software
 •     100 bil­joen meetpunten
 •     349 THz generator
 •     auto­ma­ti­sche back-up van patiëntendatabases
 •     Func­tie met elke com­pu­ter met Windows7, Win­dows 8 en Win­dows 10
 •     meest moder­ne pro­gram­meer­taal C #
 •     Data­ba­ses MySQL
 •     zeer hoge snel­heid van de processors
 •     zeer hoge sta­bi­li­te­it van de software
 •     Weer­ga­ve van alle ultrast­ruc­tu­ren, cel­len, cel­or­ga­nel­len, chro­mo­so­men in elk gebied van het orgel
 •     Repre­sen­ta­tie van bac­te­riën, virus­sen etc.
 •     Pre­sen­ta­tie van de 3‑D Aura (NIEUW)
 •     vol­le­dig auto­ma­tisch bekrach­ti­gend (NIEUW) en hand­ma­ti­ge meta­cor­rec­tie des­truc­tief / beschermend
 •     Ops­lag van afzon­der­li­jke 12 programma’s voor onderz­oek (NIEUW)
 •     con­stan­te uit­brei­ding van data­ba­ses via updates
 •     Psy­cho­mo­du­le en emoties
 •     Over­dracht van tril­lings­pa­tro­nen tus­sen 2 resonantiecups
 •     Over­dracht van ver­schil­len­de tril­lings­pa­tro­nen (eta­lon­lijs­ten of fre­quen­tie­pa­tro­nen) recht­s­treeks op het bio­lo­gi­sche object

Well­Ana­ly­se ® uw part­ner in preventie

Veel ziek­ten zijn niet aan­ge­bo­ren, maar wor­den ver­wor­ven in de loop van het leven. Vaak kun­nen deze ziek­ten wor­den voor­ko­men of wor­den ze op zijn minst beperkt door pas­sen­de maat­re­ge­len. Daa­rom is pre­ven­tie een van de vier pij­lers van de gezond­heids­zorg, naast behan­de­ling, reva­li­da­tie en zorg. Hun doel is om ziek­te te voor­ko­men of vers­lech­te­ring van hun gezond­heid te voor­ko­men. Pri­ma­i­re pre­ven­tie beg­int bij gezon­de men­sen en is bed­oeld om de oorza­ken van ziek­ten te bestrij­den. In de con­text van secund­ai­re pre­ven­tie moe­ten ziek­ten zo vroeg moge­l­ijk wor­den ont­dekt en wor­den gene­zen door gerich­te behan­de­lin­gen of wor­den voor­ko­men dat ze vor­de­ren. Pre­ven­tie is bed­oelt om gevolg­scha­de en/of late­re scha­de aan een reeds opget­re­den aan­doe­ning uit te stel­len, te beper­ken of te voorkomen.

Well­Ana­ly­se ® voor­de­len voor gebruikers

 •     Geba­se­erd op biophoton-technologie
 •     100 bil­joen meetpunten
 •     Voe­dings­span­ning via USB van de notebook
 •     Werk zon­der exter­ne stroom­bron mogelijk
 •     Moder­ne elektronica
 •     Over­dracht tus­sen 2 resonantiekamers
 •     Com­bi­neer­baar met ande­re methoden

Oplei­ding

Well­Ana­ly­se® garan­de­ert ont­wik­ke­ling, pro­duc­tie, ser­vice en onder­ste­u­ning uit één hand. We zijn voort­du­rend bezig met het ont­wik­kelen van de WellAnalyse®-software en wer­ken samen met onze klan­ten. We trai­nen onze gebrui­kers vanuit een medisch en sys­te­misch / holis­tisch per­spec­tief. Het is ook moge­l­ijk in online training. 

Boven­di­en leve­ren we alle mate­ria­len zodat u het appa­raat en uw ken­nis onmid­del­li­jk in de prak­ti­jk kunt gebrui­ken. Trai­ning en basis­trai­ning zijn inbe­gr­epen in de uit­rus­tingsprijs. Ons WellAnalyse®-systeem is geschikt voor veel ver­schil­len­de toe­pas­sin­gen, van medi­sche prak­ti­jk tot voedingsadvies.

Onze ver­ko­op­part­ners advi­se­ren u graag: 

Wim Haaf­kes, Born­sestra­at 24, 7556 BG Hen­ge­lo , Tel: 074 2914143  mail: info(at)centrumvitaal.nl