Als ont­wik­kel­a­ar en pro­du­cent van NLS-sys­te­men Well­Ana­ly­se wil­len we onze klan­ten de best moge­l­ijke ser­vice en onder­ste­u­ning bie­den, naast de verkoop.

We wil­len meer doen dan sys­te­men ver­ko­pen. We sta­an dus open voor de ideeën van de gebrui­kers en ver­wel­ko­men inno­va­tie­ve con­cep­ten die voor ons een uit­da­ging vor­men. Het is onze belan­gri­jks­te zorg om zeer func­tion­ele en up-to-date oplos­sin­gen te bie­den voor indi­vi­du­ele ver­eis­ten. Dit, samen met direc­te toe­gang tot het top­ma­nage­ment door ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid, kwa­li­te­it, ser­vice en inno­va­tie, maakt van ons een voor­keurspart­ner voor natu­ur­ge­nees­kun­di­ge Prak­ti­jk. Wat kun­nen wij u bie­den? 15 jaar erva­ring, veel know­how en pre­ci­es de ser­vice die u wenst.

Natu­ur­li­jk is de klan­ten­ser­vice bij­zon­der belan­gri­jk voor ons. We wer­ken nu al 15 jaar op het gebied van medi­sche appa­ra­tuur en we kun­nen dus zeg­gen dat we pre­ci­es weten wat belan­gri­jk is voor de ser­vice van deze sys­te­men: naast tech­ni­sche know­how, betrouw­baar­heid en pro­fes­sio­na­li­te­it is com­mu­ni­ca­tie belan­gri­jk voor ons. en samen­werk­ing met onze klan­ten is bij­zon­der belan­gri­jk. U bent ver­ze­kerd van onze vol­le­di­ge aan­dacht, con­cen­tra­tie en ambitie.

Onze web­site en docu­men­ten bie­den u een eers­te, hope­li­jk inter­es­sant over­zicht van onze sys­te­men. Maar natu­ur­li­jk is er veel te bespre­ken en meer infor­ma­tie die inter­es­sant en rele­vant voor u zou moe­ten zijn. Ons ver­ko­op­team advi­se­ert u graag indi­vi­dueel en laat u zien dat we echt veel belang hech­ten aan een uit­ge­brei­de service.

 

Training/Scholing

Bij de aan­koop van het sys­te­men Well­Ana­ly­se® kri­jgt u een uit­ge­brei­de uit­leg om het sys­teem te bedie­nen. Maar ook twee dagen trai­ning / scho­ling (of via team­view­er) van theo­re­ti­sche training.

De kos­ten van de trai­ning / scho­ling zijn opge­no­men in de aan­ko­opp­rijs. De trai­ning stelt u in staat om vei­lig en effi­ci­ënt te wer­ken met uw sys­teem Well­Ana­ly­se®. Zo kunt u pro­fi­te­ren van onze vele jaren ervaring.

Wij advi­se­ren om de oplei­ding en bij­scho­ling niet af te ron­den met veronder­s­tel­de “onaf­han­ke­li­jke NLS-experts”.  De prak­ti­jk heeft ons laten zien dat er vele ver­schil­len bes­ta­an in NLS sys­te­men, wij den­ken dat ons sys­teem ‘de WELLANALYSE’ als een van de wei­ni­gen nog steeds door ont­wik­keld wordt, regel­ma­tig zijn er nieu­we updates. Boven­di­en werkt ons sys­teem anders dan ande­re NLS systemen.

Ande­re ‘NLS-sys­te­men’ en ‘NLS-experts’ wer­ken veel­al met de oude­re gene­ra­tie van NLS-sys­te­men, die bekend zijn, maar niet meer ver­der kun­nen wor­den ontwikkeld. 

Neem cont­act op met de fabrikant/ontwikkelaar van sys­te­men Well­Ana­ly­se® en vol­tooi de trai­ning en ver­de­re trai­ning uit­s­lui­tend door de fabri­kant geau­to­ri­se­er­de ins­truc­teurs. Als u geïn­ter­es­se­erd bent in een trai­ning, neem dan cont­act met ons op en noem een onder­werp dat voor u van belang is.