De WELLANALYSE , geves­tigd aan  Rant­zau­er Forst­weg 10 te D‑22846 Nor­der­stedt is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Cont­act­ge­ge­vens:

Herr A. Gas­si­nez
Rant­zau­er Forst­weg 10
D‑22846 Nor­der­stedt

Tele­fon: +49 (0) 40 64667710
E‑Mail: info@wellanalyse.de

Per­so­ons­ge­ge­vens die wij verwerken

Wellanalyse.com ver­werkt je per­so­ons­ge­ge­vens door­dat je gebruik maakt van onze diens­ten mid­dels de diver­se web­sites en web­shops en/of omdat je deze gege­vens zelf aan ons ver­st­rekt. Hie­ron­der vind je een over­zicht van de per­so­ons­ge­ge­vens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adres­ge­ge­vens

– Tele­foon­num­mer

– E‑mailadres

– Gege­vens over jouw acti­vi­tei­ten op onze website

– Bank­re­ken­ing­num­mer

Bij­zon­de­re en/of gevoeli­ge per­so­ons­ge­ge­vens die wij verwerken

Onze web­site en/of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te verz­ame­len over web­site­bez­oe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toes­tem­ming heb­ben van ouders of voogd. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bez­oe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de online acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren verz­a­meld wor­den zon­der ouder­li­jke toes­tem­ming. Als je er van over­tu­igd bent dat wij zon­der die toes­tem­ming per­so­on­lijke gege­vens heb­ben verz­a­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan cont­act met ons op via info@wellanalyse.de, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van wel­ke gronds­lag wij per­so­ons­ge­ge­vens verwerken

Wellanalyse.com ver­werkt jouw per­so­ons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:

– Het afhan­delen van jouw betaling

– Ver­zen­den van onze nieuws­brief en/of reclamefolder

– Je te kun­nen bel­len of e‑mailen indi­en dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren.

– Je te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van onze diens­ten en producten

– Je de moge­l­ijk­heid te bie­den een account aan te maken

– Om goe­de­ren en diens­ten bij je af te leveren

– Wellanalyse.com ana­ly­se­ert jouw ged­rag op de web­site om daar­mee de web­site te ver­be­te­ren en het aan­bod van pro­duc­ten en diens­ten af te stem­men op jouw voorkeuren.

– Wellanalyse.com kan jouw surf­ged­rag vol­gen over ver­schil­len­de web­sites waar­mee wij onze pro­duc­ten en diens­ten afstem­men op jouw behoefte.

– Wellanalyse.com ver­werkt ook per­so­ons­ge­ge­vens als wij hier wet­te­li­jk toe verp­licht zijn, zoals gege­vens die wij nodig heb­ben voor onze belastingaangifte.

Geau­to­ma­tis­e­er­de besluitvorming

Wellanalyse.com neemt op basis van geau­to­ma­tis­e­er­de ver­werk­in­gen geen bes­lui­ten over zaken die (aan­zi­en­li­jke) gevol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om bes­lui­ten die wor­den geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­vo­or­beeld een medewerker/vertegenwoordigers van wellanalyse.com) tus­sen zit. Wellanalyse.com gebruikt de vol­gen­de computerprogramma’s of ‑sys­te­men: SSL bevei­lig­de   sites, gege­vens wor­den NIET gedeeld met derden.

Hoe lang we per­so­ons­ge­ge­vens bewaren

Wellanalyse.com bewaart je per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doelen te rea­li­se­ren waar­vo­or je gege­vens wor­den verz­a­meld. Wij han­te­ren de vol­gen­de bewaar­ter­mi­j­nen voor de vol­gen­de (cate­go­rieën) van per­so­ons­ge­ge­vens:
per­so­ons­ge­ge­vens > wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­jn ivm boek­hou­ding en belastingen.

Delen van per­so­ons­ge­ge­vens met derden

Wellanalyse.com ver­st­rekt uit­s­lui­tend aan der­den en alleen als dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze overe­en­komst met jou of om te vol­doen aan een wet­te­li­jke verplichting.

Coo­kies, of ver­ge­li­jk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken

Wellanalyse.com gebruikt alleen tech­ni­sche en func­tion­ele coo­kies. En ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inb­reuk maken op je pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eers­te bez­oek aan deze web­site wordt opgesla­gen op jouw com­pu­ter, tablet of smart­phone. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­li­jk voor de tech­ni­sche werk­ing van de web­site en jouw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervo­or dat de web­site naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­vo­or­beeld jouw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­site opti­ma­li­se­ren. Je kunt je afmel­den voor coo­kies door je inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer ops­la­at. Daar­naast kun je ook alle infor­ma­tie die eer­der is opgesla­gen via de instel­lin­gen van je brow­ser verwijderen.

Gege­vens inzi­en, aan­pas­sen of verwijderen

Je hebt het recht om je per­so­ons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heb je het recht om je even­tue­le toes­tem­ming voor de gege­vens­ver­werk­ing in te trek­ken of bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van jouw per­so­ons­ge­ge­vens. Dat bete­kent dat je bij ons een verz­oek kan indie­nen om de per­so­ons­ge­ge­vens die wij van jou beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoem­de orga­ni­sa­tie, te stu­ren. Je kunt een verz­oek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­ven­so­ver­dracht van je per­so­ons­ge­ge­vens of verz­oek tot intrek­king van je toes­tem­ming of bez­waar op de ver­werk­ing van jouw per­so­ons­ge­ge­vens stu­ren naar  info(at)wellanalyse.de.  Om er zeker van te zijn dat het verz­oek tot inzage door jou is geda­an, vra­gen wij jou een kopie van je iden­ti­tei­ts­be­w­ijs met het verz­oek mee te stu­ren. Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers ondera­an het pas­po­ort), pas­po­ort­num­mer en Bur­ger­ser­vice­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van je pri­va­cy. We reage­ren zo snel moge­l­ijk, maar bin­nen vier weken, op jouw verz­oek . Wellanalyse.com wil je er tevens op wij­zen dat je de moge­l­ijk­heid hebt om een klacht in te die­nen bij de natio­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­so­ons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij per­so­ons­ge­ge­vens beveiligen

Wellanalyse.com neemt de bescher­ming van jouw gege­vens serieus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­o­or­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wi­j­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan cont­act op met onze klan­ten­ser­vice of via info(at)wellanalyse.de